Geluidwering gevel

Geluidwering gevel

Geluidwering gevelDe geluidwering gevel is van groot belang voor het comfort in gebouwen, daarom zijn in het Bouwbesluit eisen gesteld aan het geluidsniveau in gebouwen. Om te toetsen of voldaan wordt aan de geluidwering gevel, kan na oplevering de geluidwering gevel gemeten worden conform de NEN 5077. Om tijdens het ontwerp al te toetsen of de geluidwering van de gevel voldoet, kan met de NPR 5272 de geluidwering gevel berekend worden. Hieruit volgt of de geluidwering gevel voldoet en of dat het ontwerp geoptimaliseerd dient te worden.

Wetten van toepassing:

– Wet geluidhinder

– Tracébesluit

– Luchtvaartwet

– Wet Luchtvaart

Eisen diverse gebruiksfuncties:

Verblijfsgebied

– Geluidwering van de gevel minimaal 20 dB

– Maximale geluidsbelasting industrie-, weg- of spoorweglawaai

– Maximale geluidsbelasting 35 dB(A) bij industrielawaai

– Maximale geluidsbelasting 33 dB bij weg- of spoorweglawaai

– Minimale karakteristieke geluidwering 30-40 dB bij luchtvaartlawaai

 

Bedgebied

– Maximale geluidsbelasting 30 dB(A) bij industrielawaai

– Maximale geluidsbelasting 28 dB bij weg- of spoorweglawaai

 

Berekenen geluidwering van de gevel:

– Berekenen praktijk geluidisolatie per octaafband

– Berekenen genormeerd geluiddrukniveau verschil per octaafband per geveldeel

– Berekenen genormeerd geluiddrukniveau verschil gehele gevel per octaafband

– Berekenen geluidwering uitwendige scheidingsconstructie

– Berekenen gewogen geluidwering uitwendige scheidingsconstructie

– Berekenen karakteristieke geluidwering uitwendige scheidingsconstructie

– Berekenen gewogen gevelgeluiddrukniveauverschil

 

Door de berekening uit te voeren, kan bepaald worden welke materialen nodig zijn om de juiste gevel geluidwering te bepalen. Hierbij denkend aan speciaal glas, kozijnen, kierdichting, ventilatieroosters en samenstelling gevels en daken.